مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2000092052000007 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت"اجرای عملیات خط لوله قطعه (1-13) دژسلیمان-گچساران" واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٨:٢٤ - چهارشنبه ١٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000009)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ١٠:٠٠ - سه شنبه ١١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000006 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ٠٩:٥٣ - شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انتخاب مشاور به منظور " توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی" کد فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۴
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت و قیمت اقدام نماید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شناسایی مشاور
"شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد تا مستندسازی اسناد اراضی تحصیل شده موجود در طرح احداث خط لوله اتیلن غرب را مورد اقدام قرار دهد
 ٠٩:٣١ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد2099092052000064 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:١٣ - سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000063)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کابل 20 کیلوولت جرثقیل های ریلی بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این آگهی برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می ‏آید.
 ٠٨:٢٤ - يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‏ ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000060 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٢٧ - سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی شماره 2099092052000002
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ هر یک از 10 دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل و با وضع موجوداز طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند صرفاً از طریق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir که نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 ٠٩:١٠ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000059)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کابل 20 کیلوولت جرثقیل های ریلی بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این آگهی برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٥٢ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>