ايمنی

امور ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تولید " پایدار و ایمن " و پیشگیری از حوادث از اهداف اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد که در سال های اخیر با توجه به واگذاری شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی این امور اقدام به سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش موردی از شرکتهای تولیدی و هلدینگهای صنعت پتروشیمی کشور جهت ارتقاء شاخص های ایمنی و تولید پایدار در سطح صنعت پتروشیمی و با تمرکز بیشتر بر وضعیت ایمنی طرح ها و پروژه های توسعه ای داشته است .

معرفی الگوهای رایج بین المللی در حوزه ایمنی و همچنین بهره گیری از تجارب حوادث صنعتی در داخل و خارج کشور از دیگر اهداف این امور بوده که با استفاده از تجارب نخبگان صنعت و همکاران متخصص این حوزه مناسب ترین و منطقی ترین تصمیم سازی صورت خواهد پذیرفت . 

 

ماموریت ها و مهمترین اولویت های کاری امور ایمنی و آتش نشانی

1. تدوین الزامات و راهنماهای ایمنی و آتش نشانی درحوزه عملیات

2. نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و آتش نشانی در زمان طراحی پروژه ها

3. برنامه ریزی و اجرای المپیادهای تخصصی آتش نشانی

4. معرفی الگوهای رایج مدیریت ایمنی بین المللی به شرکتهای پتروشیمی

5. تجزیه و تحلیل حوادث صنعتی مهم و اجرای اقدامات پیش گیرانه و اصلاحی

6. نظارت بر انجام مطالعات آنالیز ریسک (QRA) و ارزیابی خطر (Hazop Study)

7. انجام ممیزی های نظارتی ایمنی در مجتمع های تولیدی و طرح های در حال راه اندازی

8. انجام ممیزی ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) از طرح ها و پروژه های در حال راه اندازی

9. نظارت بر عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه آب آتش نشانی در دو منطقه ماهشهر و عسلویه

10. به روز رسانی اطلاعات ایمنی (MSDS) انوع ماده شیمیایی

11. توانمند سازی نیروها از طریق آموزش های عمومی و تخصصی

12. پایش وضعیت ایمنی خط لوله اتیلن غرب کشور

13. تجهیز و به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات ایستگاه های متمرکز آتش نشانی در مناطق ماهشهر/ عسلویه

14. نظارت بر اجرای مانورهای سراسری در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه

15. ممیزی از وضعیت ایمنی و آتش نشانی ساختمانهای اداری صنعت پتروشیمی