فرایند صدور موافقت اصولی اولیه برای طرحهای پتروشیمی

 

مرحله اول: ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات زیر
مدارک برابر اصل شده شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و شرکت های سهامدار
مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی در زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست
طرح کسب و کار اولیه (Preliminary Business Plan) و گزارش مطالعات امکان سنجی طرح (F.S)
برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح (Finance Package)

مرحله دوم: ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی
احراز صلاحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و...
ارزیابی F.S و طرح کسب و کار اولیه
بررسی امکان تخصیص خوراک
احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی
احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی
اخذ استعلام های لازم از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط

مرحله سوم: اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح
ارائه گزارش نتایج ارزیابی های فنی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی شرکت متقاضی به هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
اعلام موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرای طرح به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت


- دستورالعمل نحوه رسیدگی توانمندی مالی سرمایه گذاری

جهت ورود به خدمت سرمایه گذاری اینجا را کلیک کنید.