بيانيه ماموريت منابع انسانی صنعت پتروشيمی

 

-          ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم به منظور بکارگیری، طرح ریزی و توسعه نیروی انسانی کارآمد و متخصص در صنعت پتروشیمی به منظور فعالیت در کلاس جهانی  

-          برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در راستای تبدیل شدن به سازمان دانش بنیان و نوآور

-          استقرار و نهادینه سازی سیستم های مدیریتی به ویژه مدیریت دانش در راستای استفاده از تجربیات خبرگان، مستندسازی و انتشار درس آموخته ها در جهت تسهیم و اشتراک دانش در صنعت پتروشیمی

-          فراهم آوری تصویر جامعی از عرضه و تقاضای کمی و کیفی نیروی کار مورد نیاز صنعت پتروشیمی و ارائه ی راهکارهایی به منظور کاهش شکاف موجود و همچنین اصلاح علائم بازار کار نیروی انسانی صنعت پتروشیمی؛

-          حمایت از شکل گیری، بهبود و ارتقاء مراکز ارزیابی به منظور شکل دهی نظام شناسایی، جذب، ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی و سیستم جانشینی مدیران صنعت پتروشیمی

-          مطالعه و بررسی بازار نیروی کار بین المللی و بالاخص بازار رقبای نزدیک به منظور شناسایی و معرفی نیروهای توانمند خارجی به شرکت های صنعت

-          توسعه برنامه ها، سیاستها و راه حل های منابع انسانی به منظور پاسخگویی به الزامات محیطی و نیازهای صنعت پتروشیمی کشور

-          مطالعه و بررسی شکاف دانش، مهارت و نگرش نیروی انسانی صنعت پتروشیمی در مقایسه با رقبا به منظور اختصاص منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش منابع انسانی

-          طراحی، تکمیل و استقرار دیده بانی (رصدخانه) و بانک جامع اطلاعات منابع انسانی صنعت پتروشیمی به منظور دسترسی فعال و روزآمد به کلیه نیروهای موجود در بخش دولتی و غیر دولتی در هر زمان

-          بررسی و مطالعه به منظور بهبود و یا تدوین فرم ها و استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در بخش های مختلف در قالب برنامه های ملی و محلی متناسب با نوع و محیط های ارائه خدمات

بیانیه چشم انداز منابع انسانی صنعت پتروشیمی :


-           سرمایه انسانی ممتاز و پیشتاز در عرصه اخلاق اسلامی، دانش و فناوری حرفه ای روزآمد با توانایی فعالیت در کلاس جهانی، الگو در زمینه پاسخگویی اجتماعی و تامین رضایت ذینفعان، دارای سهم برتر در ارزش افزوده محصولات و خدمات صنعت و شناخته شده در محیط ملی و بین المللی.