صفحه اصلی > HSE > پدافند غیر عامل 

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی تاسیسات صنعت پتروشیمی کشور ، امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1389 تشکیل گردید . از آنجائیکه مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری ، تداوم فعالیتهای ضروری ، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیر عامل تعریف می گردد این شرکت در گام نخست اقدام به طبقه بندی مجتمع های پتروشیمی از منظر حیاتی ، حساس و مهم بودن آنها نموده است که مهمترین اهداف این کار ، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافند در شرکتهای تولیدی و پروژه های صنعت پتروشیمی  متناسب با ماهیت و وضعیت هر شرکت بوده است .

رویکردهای پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی  :

پدافند سایبری

پدافند شیمیایی

پدافند زیستی (بیولوژیکی)

پدافند فنی و مهندسی

آمادگی در برابر تهدیدات

 

آثار و نتایج پدافند غیر عامل

-         کاهش آسیب پذیری

-         افرایش پایداری ملی

-         دفاع در برابر تهدیدات

-         تسهیل مدیریت بحران

-         ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری

-         تولید بازدارندگی دفاعی

-         تولید قدرت تداوم و تولید اقلام ضروری

 

اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران صنعت پتروشیمی عبارتند از :

-         برنامه ریزی و تدوین برنامه های عمومی و تخصصی پدافند غیر عامل

-         تشکیل کمیته های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

-         تشکیل ساختار سازمانی و شرح وظایف امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

-         لحاظ نمودن موضوعات پدافند غیر عامل در وظایف شرکتهای  پتروشیمی خصوصی و نیمه خصوصی کشور

-         سطح بندی و طبقه بندی تاسیسات و مجتمع های پتروشیمی  از منظر ملاحظات پدافند غیر عامل

-         پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

-         برنامه ریزی اجرای مانورهای سراسری پدافند غیر عامل

-         تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی

-         انجام مطالعات مفهمومی و پایه پدافند غیر عامل در مجتمع های پتروشیمی

-         بررسی وضعیت پایداری شبکه های اداری و صنعتی از منظر پدافند غیر عامل حوزه سایبر

-         بررسی و تهیه طرح پدافند شیمیایی صنعت پتروشیمی کشور