مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000056 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:١٦ - يکشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی شماره 2099092052000001
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ هر یک از 10 دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید.
 ٠٨:٠٢ - دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:2099092052000052)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٣٥ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد: ۲۰۹۹۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۴۲)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٠٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد : 2099092052000049 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٩:١٠ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (SQCB) (کد فراخوان ستاد: 2099092052000041 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدین‌وسیله از شرکت‌های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٥٩ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000044)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه "اجرای شبکه جمع آوری و انتقال آب های سطحی بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٢٥ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:۲۰۹۹۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۴۲)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٠٨ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 2099092052000040)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:١١ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان ستاد : 2099092052000038 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خريد تجهیزات نگهداری داده (استوریج SAN Storage) اقدام نماید. لذا بدینوسیله ازکلیه شرکت های معتبر دارای گواهی نامه های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:٠٠ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>